Verslag vergadering Hunzecommissie d.d. 3-10-2014

Verslag vergadering Hunzecommissie d.d. 3-10-2014

Aanw. : Peter, Robin, Aimée, Wim, Sylvo, Anjo, en Jos
Afw.    : Gerard (vakantie)

  1. Opening.

Peter heet iedereen welkom m.n. Jaap Gorseling en Jakob Rijnberg, die vanuit de gemeente een toelichting geven over een mogelijke rol van de Hunzecommissie bij het opstellen van dorpsagenda’s..

Vanmorgen in de krant het bericht dat Marco Out per 1 jan. naar Assen vertrekt. De Hunzecommissie feliciteert Marco Out met deze volgende stap in zijn carrière.

  1. Rol v.d. commissie bij opstellen dorpsagenda’s

Jaap: De agenda’s zijn benoemd in het coalitieakkoord.   Van belang is dat er bij het opstellen van de dorpsagenda wel visie is,  de dorpen kunnen hun wensen kenbaar maken en aangeven of hulp gewenst is.

In het verleden werd vaak BOKD of STAMM ingehuurd, maar misschien is hier een rol voor de   Hunzecommissie met name v.w.b. kennisdeling en het zo nodig toekennen van een bijdrage voor inhuur van expertise.

Jakob:  Een aantal dorpen heeft een zetje nodig, de dorpsagenda een goed middel om de     discussie op gang te brengen. De gemeente heeft aangegeven dat slechts 4 sportparken (voetbalver.) levensvatbaar zijn. De Hunzecommissie kan de rol als procesbegeleider naar de dorpen vervullen. Een script met daarin een stappenplan is daarbij een handig hulpmiddel.

Uitgangspunt is: BURGERS HELPEN BURGERS.

Afgesproken wordt dat de gebiedscoördinatoren 1 keer per 2 maand in onze vergadering aanschuiven om bij te praten. (iedere even maand uitnodigen)

 

  1. Mededelingen:

Peter is naar de bijeenkomst van ondernemers m.b.t. het centrumplan Borger geweest, de verkeershinder blijft een issue, hoe hou je het gezellig op de brink?

Bijeenkomst LEADER programma op 12 nov. gaan Aimée, Peter en Jos.

Het (spoor)wandelpad Buinen-Exloo wordt mogelijk opgewaardeerd, Henk Hietland verkend     mogelijkheid tot aanleg van recreatieve verbinding van de oude stations met gebruikmaking van de spoordijken.

Dit jaar  wordt het 50 jarig bestaan van de Drentsche Aa gevierd.

Duurzame dorpen bijeenkomsten op 28 okt. voor de zanddorpen en 5 nov. voor de veendorpen.

  1. Verslag 28 aug.

De lezing van Theo Spek over de cultuurhistorie rond Valthe is interessant geweest.

  1. Nieuws uit de dorpen:

Project Havezate  de vraag is hoe groot het draagvlak in Westdorp is.

Verzoek van Borger-West m.b.t. nieuwe inrichting van speeltuin, voor de volgende vergadering   uitnodigen.

De discussie over plaatsen windmolens hebben effect op de saamhorigheid van de bewoners in deze gebieden. Er ontstaan tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders.

Informatiebijeenkomst in Nieuw Buinen geweest i.v.m. aanleg glasvezelkabel, ca. 140 belangstellende aanwezig.

Inmiddels hebben zich zo’n 500 personen aangemeld belangstelling te hebben.

In Drouwenerveen is een burendag gehouden ca. 100 personen aanwezig waarvan 10 nieuw    gevestigde gezinnen.

Dorpsbelang Buinen heeft een nieuw bestuurslid.

  1. Hunzevisie:

Het Drents en Groninger Landschap hebben de Hunzevisie 2030 gepresenteerd.

Peter vraagt bij DL voor ieder commissielid een DVD aan.

De Hunzevisie biedt o.a. kansen voor de ontwikkeling rond de Bronnergermaden.

Vanuit de gemeente wil Aries Kuiper een projectidee beschrijven met als uitgangspunt draagvlak in de dorpen genereren en verbanden leggen.  Aries maakt een korte notitie waarna wij gezamenlijk het traject ingaan naar de nodige instanties.

Project inbrengen in Vitaal platteland is een optie op termijn..

  1. Fietstocht met weth. Buijtelaar:

Start 16 okt. om 9.00 uur bij 3Dprojecten Borgerderstraat 9 Westdorp.

  1. Vergaderschema:

Afgesproken iedere 1e vrijdag van de maand van 9.00 tot 11.00.

Dit voorstel moet nog wel met de nieuwe commissieleden worden besproken.

  1. Vacatures.

In totaal 3 reacties gekregen en 1 persoon door Aimée benaderd.

Gerard, Peter en Aimée pakken dit op en voeren de gesprekken.

  1. Rondvraag:

Anjo; Heeft vernomen dat achter de Mandelanden zoekgebied voor alternatieve energie zou zijn.

Heeft vraag over vergoeding voor commissieleden, volgende vergadering op de agenda.

Volgende vergadering vrijdag 7 nov. 9.00 uur