Brede dorpsorganisatie in Borger is kansrijk

Borger1Op initiatief van de Hunzecommissie vond er op woensdag 27 mei 2015 in het Hunzehuys een verkennend gesprek plaats om de mogelijkheden te onderzoeken te komen tot een “Brede dorpsorganisatie Borger”. Het Hunzehuys kan hier een bindende en stimulerende rol vervullen.

Alle besturen van de diverse wijk-, buurt- en straatverenigingen waren schriftelijk uitgenodigd.

Het dorp Borger kent geen breed platform als bijvoorbeeld een vereniging van Dorpsbelangen voor het behartigen van belangen van het dorp Borger als geheel.

De gebiedscommissie Hunze ervaart in andere dorpen in de gemeente Borger-Odoorn de meerwaarde van een brede dorpsorganisatie.

Voorzitter Peter Roelfsema van de Hunzecommissie was dan ook zeer verheugd over de grote opkomst. In zijn welkomstwoord lichtte hij het doel van de bijeenkomst nader toe. Hij gaf aan, dat er in de meeste dorpen van de gemeente Borger-Odoorn prima dorps(belangen)verenigingen bestaan, die als klankbord dienen voor de bewoners.

In het dorp Borger zijn wel diverse buurt- en wijkverenigingen actief, maar ontbreekt het aan een gezamenlijke –overkoepelende- dorpsvereniging.

Naar aanleiding van de vraag waarom dit niet werkt in Borger ontstond een levendige discussie.

In eerste instantie kwam naar voren, dat het vaak ging om opmerkingen als “We zien het wel ….” , “Ach het wil toch niet …..”

Een van de aanwezigen merkte op dat de sterke punten van Borger nadrukkelijker onder aandacht van alle partijen moeten worden gebracht. Hij gaf aan,dat naast het toerisme er een ander uniek punt is, nl. de hoge ligging van ons dorp.Dit biedt kansen om in de toekomst de werkgelegenheid, het woon- en leefplezier en het voorzieningenniveau op peil te houden. Het is zaak de krachten te bundelen.

Op voorstel van één van de aanwezigen is besloten de kwestie nu eens om te draaien en met elkaar de  handschoen op te pakken. Niet langer zeuren, maar aan de slag.

Allen waren het hiermee eens en kort samengevat werd gesteld dat er één overkoepelende dorpsorganisatie Borger moet komen!

Op voorstel van de voorzitter werd besloten een groep te formeren ter voorbereiding van de totstandkoming van deze “Brede dorpsorganisatie Borger”. Deze groep zal zich dan, met behulp van een deskundige, gaan buigen over de nieuwe structuur.

Om de vaart er in te houden is het de bedoeling om nog voor de vakantieperiode een bijeenkomst te beleggen. Vervolgens kan er dan in augustus/september een oprichtingsbijeenkomst plaats vinden.

Acht bewoners meldden zich spontaan aan plaats te nemen in de voorbereidingsgroep.

Op de vraag of ook de plaatselijke ondernemersverenigingen een afvaardiging in de voorbereidingsgroep kunnen innemen werd aangegeven, dat het een bewonersvereniging is. Hoe en welke plek ondernemers krijgen in de nieuwe dorpsorganisatie is ook onderwerp van het vooronderzoek. Ondernemers zijn natuurlijk ook van harte welkom –als bewoner- via hun wijk-, straat- of buurtvereniging.