Gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn

Vanaf 1 maart 2012 zijn binnen de gemeente vier gebiedscoördinatoren werkzaam. De coördinatoren worden ingezet om het contact met dorpen, organisaties en verenigingen te versterken. De gemeente wil met het aanstellen van de gebiedscoördinatoren sneller inzicht krijgen in wensen en knelpunten die leven bij (groepen) burgers.
Daarnaast zijn zij vraagbaak en adviseur voor groepen met nieuwe initiatieven en ondersteunen zij bij dorpsontwikkelingsplannen.
De gebiedscoördinatoren zijn op de hoogte van het gemeentelijk beleid en de regelgeving.

Naast de gebiedscoördinatoren is er één gebiedscommissie voor de gehele gemeente actief.

De taken van de commissie zijn:

 • het proactief stimuleren van eigen kracht en het bottum-up proces;
 • het stimuleren van de kwaliteiten van bewoners en het samenbrengen daarvan:
 • een integrale benadering van de aanpak;
 • het adviseren over projecten en plannen in het gebied op basis van de eigen deskundigheid binnen de commissie.;
 • het uitvoeren van taken in de initiatieffase, echter nooit uitvoerder of eigenaar van het project;
 • het mede opstellen van een ontwikkelings- en gebiedsagenda;
 • een klankbord/gesprekspartner is voor de gebiedscoördinatoren
 • “Aanboren” externe middelen.

De gebiedscommissie zal een duidelijke rol krijgen in de vitalisering van het gebied, de gebiedsontwikkeling. Er vindt een verschuiving plaats van een specifieke dorpsgerichte (kernen) aanpak naar een gebiedsgerichte aanpak en dan m.n. het platteland. Uiteraard spelen dorpen daarbij wel een belangrijke rol.

Uitgangspunten daarbij zijn:

 • eigen kracht van de burger;
 • verbeteren van het landschap;
 • cultuurhistorische waarden van het platteland behouden/ respecteren;
 • de identiteit van de omgeving behouden/ versterken;
 • de identiteit van dorpen behouden/ versterken;
 • de “verdiencapaciteiten” in de gemeente (bv recreatie/toerisme, landbouw en industrie) te ontwikkelen op basis van een duurzame uitwerking naar mens, milieu en omgeving;
 • sterke aandacht voor de verbindingen tussen de ontwikkelingen/kwaliteiten in de gemeente c.q. gebieden.

Kortom: het handhaven en versterken de Cittaslow-kwaliteiten van onze gemeente.

De commissie is onafhankelijk.
De relatie tussen de commissie en de gebiedscoördinatoren is functioneel. Over en weer zullen raakvlakken in activiteit zijn. Daarbij is een aanpak gewenst waarbij een goede uitwisseling van informatie en afstemming van werkwijze van groot belang is.

De gebiedscommissie heeft de mogelijkheid om werkgroepen in te stellen. De werkgroepen krijgen een duidelijke taakstelling mee.
De gebiedscommissie wordt ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en daar is men ook verantwoording aan verschuldigd.

Bemensing
De commissie heeft (circa) 9 leden, inclusief de voorzitter. De leden hebben ieder een eigen deskundigheid en hebben diverse achtergronden en zijn woonachtig in de gemeente.
Met andere woorden: de kracht van de commissie is de “brede” samenstelling en de aanwezige kennis en kunde. De leden hebben informatie over het gebied, het dorp en de (maatschappelijke) omgeving. Bij het aftreden van leden draag de commissie zelf nieuwe kandidaten voor. De leden zitten zonder last en ruggespraak in de commissie.

De voorzitter van de commissie wordt gezamenlijk door de leden en de gemeente gekozen en zoals al gesteld door de gemeente benoemd.

Vanuit het beschikbare budget regelt de commissie zelf haar ondersteuning.

Lees het volledige dossier via https://hunzecommissie.nl/toekomst-hunzecommissie-gebiedscommissie-hunze-borger-odoorn/