De Hunzecommissie in vogelvlucht

De gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn (de Hunzecommissie ) is ontstaan na aanleiding van het opheffen van het Hunzeproject,  rondom de hermeandering van de Hunze.  De Hunze ontstaat in de gemeente Borger-Odoorn door de samenloop van Het Voorste- en Achterste diep.  Na de opheffing van het Hunzeproject door de provincie in 2014 is de werkwijze en aanpak [1] model geworden voor de gehele gemeente.  Doel was en is het stimuleren en ondersteunen van kleine en middelgrote initiatieven van bewoners uit Borger-Odoorn. De Hunzecommissie geeft advies en kan ook financiële ondersteuning bieden.

Vanuit de gemeente Borger Odoorn is de taakstelling in voorzieningen en waar en hoe vast gelegd in de nota: Kern en Kader. Maar er is meer als het gaat om leefbaarheid en het positief ontwikkelen van de sociale structuren en de “zelfredzaamheid” binnen onze leefgemeenschap. Kleine initiatieven die dit ondersteunen verdienen ook een kans. Vaak zijn hiervoor geen of beperkte middelen beschikbaar of ontbreekt het aan goede contacten om het verder te brengen.

De Hunzecommissie slaat een brug.

De Hunzecommissie is een onafhankelijke commissie en heeft een beperkt budget beschikbaar om gericht in te zetten op deze initiatieven. Daarnaast zetten we onze eigen kennis en netwerken in om projecten (nog) beter te ontwikkelen en de slagingskans te vergroten. Enkele voorbeelden van projecten die we hebben ondersteund: wandelroutes rond Valthe, speeltuin Borger, onderzoek watermolen Bronneger, multiculturele bijeenkomst Nieuw Buinen en bijdragen aan opstart dorpsbelang Borger en dorpsraad Exloo.

Waar kennen we subsidie aan toe en hoe werken we.

  • De subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten binnen de gemeente Borger Odoorn. Projecten in relatie tot Sita Slow kwaliteiten in de gemeente zijn ook nadrukkelijk in te brengen.
  • De besteding van de subsidies moet liggen op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, sociale cohesie, gebiedsontwikkeling of combinaties ervan.
  • De subsidies zullen in het algemeen een bedrag van € 2500 niet overstijgen
  • Aanvragen van een bijdrage kan alleen via een formulier op onze site: https://hunzecommissie.nl/aanvraag-financiele-bijdrage-hunzecommissie/
  • Na de indiening kunnen de aanvrager of zijn/haar vertegenwoordigers uitgenodigd worden voor mondelinge toelichting op de aanvraag.
  • De aanvraag dient voor de start van het project ingediend te worden.
  • De Hunzecommissie komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar en beoordeeld dan ook de aanvragen

Wie bemensen de Hunzecommissie:

7 inwoners vanuit de gemeente Borger Odoorn en 1 lid extern zijn lid van de commissie. Ieder met een eigen achtergrond en kennisnetwerk die aanvullend op elkaar zijn. Alle leden nemen op vrijwillige basis deel aan het werk dat vanuit de commissiedeelname voort vloeit. De namen en foto’s zijn elders op de site weergegeven.

We doen meer dan dat:

Door de brede ervaring van de leden van de commissie en hun verankering in de samenleving zijn we ook diverse keren klankbord voor en geven medewerking aan initiatieven vanuit de gemeente. Voorbeelden zijn de gebiedsvisie Borger Odoorn, inrichting Borger Centrum en ontwikkelingen in het Mondengebied.

De Hunzecommissie.

Een groep betrokken inwoners van Borger Odoorn die met hun inzet gerichte ondersteuning willen geven aan initiatieven vanuit de samenleving gericht op een duurzame sociale structuur. We zijn erg benieuwd naar uw initiatieven en projecten. Maak ze kenbaar via ons contactformulier of een van onze commissieleden.

 

 

[1] Een van de kenmerken van het Hunzeproject was de bottom-up benadering van het project, daardoor werd gewerkt met deelgebiedscommissies. De deelgebiedscommissies Hunzeproject zijn in 1999 gestart en hebben een centrale rol door het mogelijk te maken de kennis van de bewoners uit het gebied te benutten. De deelgebiedscommissies bestaan daarom uit mensen die wonen en werken in het Hunzegebied. De leden leveren elk vanuit een andere achtergrond een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen gebied.