Hunzecommissie Nieuwe stijl

De gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn (de Hunzecommissie ) is ontstaan na aanleiding van het opheffen van het Hunzeproject,  rondom de hermeandering van de Hunze.  De Hunze ontstaat in de gemeente Borger-Odoorn door de samenloop van Het Voorste- en Achterste diep.  Na de opheffing van het Hunzeproject door de provincie in 2014 is de werkwijze en aanpak [1] model geworden voor de gehele gemeente.  Doel was en is het stimuleren en ondersteunen van kleine en middelgrote initiatieven van bewoners uit Borger-Odoorn.

In 2021 is besloten dat dorpen een dorpsbudget krijgen waarmee dorpen zelf prioriteiten kunnen stellen aan hun bottom up proces.  Tevens is het budget voor subsidie via de Hunzecommissie verlaagd.  Echter door de dorpsbudgetten zullen de dorpen zelf meer gaan doen aan hun omgeving. De taak van de Hunzecommissie is hierdoor minder geworden.

Per 1 januari 2022 is de gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn opgeheven . Er wordt gekeken naar een nieuwe invulling van de taken van de Hunzecommissie als adviescommissie.  In de loop van 2022 zal hier al dan niet invulling aan worden gegeven.

Leden Hunzecommissie

 • Esther Bakker – Klijndijk (secretaris)
 • Anjo Kuiper – Buinen (landbouw)
 • Robin Ketelaars – Drouwenerveen (media)
 • Sylvo Gaastra  – 1e Exloërmond (woonbond)
 • Willem van Ark – (Staatsbosbeheer)
 • Reint Jan Vos – Ellertshaar (toerisme)
 • Klaas Klasens  – Buinen (ondernemen)

In wisselende aanwezigheid bij de Hunzecommissie zijn Wietze vd Harst / Jacob Rijnberg  als onze contactpersonen bij  gemeente Borger-Odoorn

Aanvraag financiële bijdrage van Hunzecommissie

U bent op zoek naar mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor een project waar u mee bezig bent. De Hunzecommissie houdt zich bezig met initiatieven van burgers en dorpen op het terrein van leefbaarheid binnen onze gemeente.

De commissie kan de initiatieven inhoudelijk en financieel ondersteunen, het uitgangspunt is dat de kracht van de inwoners centraal staat. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om gebiedsontwikkeling, meehelpen initiëren, zo nodig begeleiden. De Cittaslow gedachte van onze gemeente wordt hierin ook onderschreven.

De Hunzecommissie zal uw aanvraag beoordelen tijdens de eerstvolgende vergadering, het gaat om ondersteunende bijdragen tot maximaal €2500.

In de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van inwoners, het draagvlak en de relatie met de kernwaarden van onze commissie.

U kunt h ier het  formulier subsidie Hunzecie downloaden

We zien uw aanvraag graag tegemoet. U kunt het ingevulde formulier als als bijlage toevoegen via het contactformulier.

Heeft u alleen een vraag, dan kunt u het contactformulier ook zonder bijlage gebruiken.

Nieuws

Over de Gebiedsagenda de Monden

Samen aan de slag in De Monden Eind februari vinden in 1 e Exloërmond, 2 e Exloërmond en Valthermond presentaties plaats over de integrale gebiedsagenda De Monden. De inloop start om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30. Na maanden van informatie verzamelen en van gedachten wisselen met dorpsbewoners presenteren we de concrete projecten waarmee we …

Afvalscheiding voor dorpshuizen en scholen in @gemeenteBO.

Bij de Hunzecommissie is een vraag gekomen over de afvalscheiding bij scholen en dorpshuizen. Het blijkt dat daar wel animo voor is, maar door regels het bijvoorbeeld niet mogelijk is om een plastic container te krijgen. De Hunzecommissie heeft deze vraag doorgespeeld via de gebiedscoördinator Wietze van der Harst en vraagt dorpshuizen en scholen die …

Geld voor Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond.

De Hunzecommissie heeft besloten een subsidie te verlenen aan stichting Dorpsbelangen Drouwenermond. Hiermee kan Dorpsbelangen professionele begeleiding inhuren om samen met inwoners plannen te ontwikkelen voor aanpassing van het dorpshuis (en directe omgeving) in Drouwenermond. Spelregels subsidie Jaarlijks verleent de Hunzecommissie een aantal eenmalige subsidies. Het handhaven en versterken van de Cittaslow-kwaliteiten van onze gemeente is daarbij een belangrijke factor. De subsidies zijn in principe …

Privacy Statement van de Gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn

In verband met de invoering van de handhaving voor de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) heeft de Vereniging Basisinkomen de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

Per 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overgaan tot het handhaven van de wetgeving voor de AVG. Per die datum zullen we dus moeten voldoen aan de richtlijnen die daarvoor voor de Vereniging Basisinkomen gelden.

Daarom is een Privacystatement samengesteld.

Privacy Statement van de Gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn

 1. Introductie

De Gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn (de “Hunzecommissie“) is de beheerder van de website www.hunzecommissie.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Hunzecommissie persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Hunzecommissie.

De Hunzecommissie zet zich in voor de bescherming van de privacy de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Hunzecommissie houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Hunzecommissie worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Hunzecommissie verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Hunzecommissie ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Hunzecommissie, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Hunzecommissie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Hunzecommissie, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. het organiseren van bijeenkomsten;
 4. het faciliteren en bevorderen van deelname aan bijeenkomsten.
 • het bijhouden van een administratie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw contactgegevens worden verstrekt aan specifieke partijen die drukwerk voor de Hunzecommissie verzenden of die voor de Hunzecommissie elektronische berichten versturen. Tevens worden voor uitbetaling van subsidiegelden uw contactgegevens verstrekt aan de Gemeente Borger-Odoorn.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Hunzecommissie, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Hunzecommissie verstuurt.

 Geen commercieel gebruik

De Hunzecommissie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Hunzecommissie kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Hunzecommissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Hunzecommissie neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Hunzecommissie kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Hunzecommissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Hunzecommissie raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Hunzecommissie kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Hunzecommissie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 1. Uw privacy rechten
  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Hunzecommissie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Hunzecommissie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Hunzecommissie.

 

Dit privicy statement is te downloaden als PDF: Privacy Statement van de Gebiedscommissie Hunze Borger