Geld voor Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond.

De Hunzecommissie heeft besloten een subsidie te verlenen aan stichting Dorpsbelangen Drouwenermond. Hiermee kan Dorpsbelangen professionele begeleiding inhuren om samen met inwoners plannen te ontwikkelen voor aanpassing van het dorpshuis (en directe omgeving) in Drouwenermond.

Spelregels subsidie
Jaarlijks verleent de Hunzecommissie een aantal eenmalige subsidies. Het handhaven en versterken van de Cittaslow-kwaliteiten van onze gemeente is daarbij een belangrijke factor. De subsidies zijn in principe bedoeld voor stichtingen en verenigingen (zogenaamde rechtspersonen) en worden slechts bij uitzondering toegewezen aan natuurlijke personen. Daarbij gelden de volgende spelregels.:

 • De subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten binnen het Hunzegebied.
 • De subsidies komen ten goede aan cultuur, cultuurhistorie, sociale cohesie, gebiedsontwikkeling of combinaties daarvan.
 • De subsidiebedragen liggen in het algemeen niet hoger dan € 2.500,-. – Na de indiening kan de aanvrager (of zijn/ haar vertegenwoordigers) worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting op de aanvraag.
 • De aanvraag moet voor de start van het project ingediend worden.
 • De Hunzecommissie komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar en beoordeelt dan de aanvragen.

Hebt u een project dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Neemt dan contact op met de Hunzecommissie via ons contactformulier.

Een aanvraagformulier is hier te downloaden

Informatie LEADER zuidoost Drenthe [video]

In deze animatie krijg je binnen twee minuten een goed beeld van wat LEADER is en wat je kunt doen als je een projectidee hebt.

Het LEADER-programma is niet alleen een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Het programma is gebaseerd op dat wat er écht speelt in Zuidoost-Drenthe. Op dat wat bewoners voelen, vinden en ervaren.

Nieuwe initiatieven in de regio zijn zelden “oude koek”. Veel vaker is het een zoektocht naar nieuwe oplossingen, nieuwe verbindingen, nieuwe vormen. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht tussen bewoners en overheid. Dit betekent ook: vallen en opstaan, experimenteren en leren. LEADER geeft hier de ruimte voor. Want blauwdrukplanningen zijn er nog niet . En gaan er ook niet komen. Wat in het ene dorp helemaal niet werkt, groeit in het andere dorp uit tot een bloeiend initiatief. Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk. Altijd. Daar hoort experimenteren en durven leren van je fouten bij. Een frisse blik, een flinke dosis enthousiasme en vernieuwende ideeën als basis voor een ondernemende regio.

http://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/

B&W en Hunzecommissie op bezoek in Drouwen 16 feb.

In het kader van de dorpsbezoeken van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, wordt op 16 februari 2017 een bezoek gebracht aan Drouwen.

Om 19:00 is er een openbare bijeenkomst waar bewoners in contact kunnen komen met B&W

De agenda is als volgt:

 • 16.00 Ontvangst en kennismaking in het Dorpshuis Meester Hekman Hoes (voorstelronde dorpsbelangen en College&raad)
 • 16.15 Vertrek rondtoer door de dorpen per trekkerboemel.
  Aan boord koffie/thee met toebehoren en toelichting op een
  aantal highlights die Dorpsbelangen graag aan het gemeentebestuur willen tonen
 • 17.10 Maaltijd (stamppotbuffet)
  Tekst en uitleg dorpsbelangen uitkomsten Belevingsonderzoek naar het 3-dorpenplan met een globale meerjarenplanning/wensenlijst
 • 18:40 Vertrek naar het Dorpshuis (per trekkerboemel)
 • 18.40 Burg. Jan Seton en weth.Freek Buijtelaar per fiets over het donkere fietspad aan de Gasselterstraat. Tezamen met de overige deelnemers die per Trekkerboemel verder zullen rijden.
 • 18:50 Aankomst dorpshuis Meester Hekmanhoes Drouwen
 • 19.00 Inloop inwoners (koffie/thee)
 • 19.05 voorstelronde dorpsbelangen en College&raad
  (regie voorzitter dorpsbelangen met eventuele ondersteuning
  gebiedscoördinator)
 • 20:00/20.30 Einde programma met Gemeentebestuurders
  -dankwoord voorzitter dorpsbelangen
  -slotwoord burgemeester

Lees hier de Quickscan over Drouwen – Historie, Cijfers, Verlangens

Quickscan-Drouwen-2017

Zwerven Langs de Hunze, een kanotocht

Dit is een korte film van Casper Reininga over zijn kanotocht over de rivier De Hunze in Drenthe. Hij is in 3 dagen van Gasselternijveen naar De Groeve gepeddeld en heeft onderweg veel moois mogen zien en meemaken.

Hoewel de tocht niet door de gemeente Borger-Odoorn loopt is dit toch een voorproefje over hoe het in de toekomst er uit kan gaan zien. De LofarZone[1]  tussen Buinen en Exloo[2] en de Mandelanden tussen Borger en Westdorp[3 laten al wat zien van de herinrichting van de Hunze in Borger-Odoorn.

Filmmaker: https://www.facebook.com/creininga

Inloopbijeenkomsten LEADER – januari 2016

logo-leader-groot
LEADER: wat is dat nu precies?

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europese subsidie om het landelijk gebied vitaal te houden.

De strategie is toegespitst op de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze. Vanaf de gebiedsbijeenkomst in november 2014 werken we als bewoners, ondernemers en overheden aan de LEADER-strategie. Binnenkort is het eindelijk zover en kunnen initiatieven daadwerkelijk aanvragen indienen.

LAG: Lokale ActieGroep
De LAG voert de regie over de LEADER-strategie in nauwe samenspraak met de provin-cie en de vier betrokken gemeenten. Van elk van de vier gemeenten zit een wethouder in de LAG. Daarnaast zijn vijf ‘burgerleden’ toegetreden. Provincie en CMO STAMM ondersteunen de LAG.
Onder meer stelde de LAG een strategie voor LEADER in Zuidoost op (Lokale Ontwikkelings-Strategie of LOS) en werden inloopbijeenkom-sten georganiseerd. De komende maanden staat de LAG voor de taak initiatieven uit de regio op te halen en de aanvragen te beoordelen. Ook zal de LAG in 2016 gesprekken voeren met grote partijen die een rol in de verdere ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe kunnen spelen.

Inloopbijeenkomsten
De LAG organiseert 4 inloopbijeenkomsten spe-ciaal voor leden van plaatselijke groepen, initia-tiefnemers, dwarsdenkers en andere direct be-trokkenen. Kortom voor mensen die wat willen en van plan zijn een bijdrage aan te vragen in het kader van de LEADER-strategie. Het worden 4 inspirerende sessies waarin je veel kunt leren over LEADER. Een korte inleiding neemt je mee in de uitdaging het zuidoosten van Drenthe te laten bruisen, waarna vanuit de LAG wordt uitge-legd wat er zoal bij het maken van een LEADER-aanvraag komt kijken. In het tweede deel van de bijeenkomst kun je je ideeën voorleggen, ideeën opdoen en sparren met andere initiatieven. Een goed moment dus om kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen. Je bent van harte uitgenodigd voor één van de inloopbijeenkomsten

Data
18 januari 19:30 uur Emmen
21 januari 19:30 uur Coevorden
26 januari 19:30 uur Borger-Odoorn
3 februari 19:30 uur Aa en Hunze.
Zet deze data alvast in je agenda, de exacte lo-catie volgt zo snel mogelijk.

Een leaderbijdrage aanvragen
Hoewel LEADER nog niet opengesteld is en er dus officieel nog geen aanvraag kan worden gedaan, bestaat de mogelijkheid een vooraanmelding te doen.
Op BurgerkrachtinDrenthe.nl staat een LEADER-pagina waar je een eenvoudig aanmeldformulier kunt downloaden, invullen en naar de provincie mailen.
Je krijgt hier snel een eerste beoordeling van je initiatief: een afwijzing, een oké of een lijstje met aanbevelingen die alsnog tot een oké kunnen leiden. De “oké’s” ontvangen te zijner tijd een officieel
aanvraagformulier waar ook een projectplan en een begroting bij gevoegd moeten worden. Je project moet passen binnen één of meer van de vijf thema’s die je in deze nieuwsbrief vindt.

Lees meer informatie in de Nieuwsbrief LEADER december 2015

Hunzecommissie en B&W brachten bezoek aan Nieuw-Buinen en Odoorn

hunzenieuwbuinenBegin december 2015 bracht een delegatie van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de Hunzecommissie een bezoek aan Odoorn en Nieuw-Buinen. Op dinsdag werd Odoorn aan gedaan, een dag later Nieuw-Buinen.
Tijdens de avonden gingen gemeente en bewoners met elkaar in gesprek over diverse thema’s die in het dorp spelen.

In Odoorn was Hotel-Restaurant De Oringer Marke plaats van handeling. B en W, de gemeenteraad en de Hunzecommissie beten de spits van hun tweedaagse af in Odoorn. De bijeenkomst met
bewoners was gepland om 19.00 uur. Daarvoor was al een wandeling door het dorp gemaakt en werd heerlijk gelunched:
Een vast stramien, zoals dat ook in Buinerveen ging enkele weken geleden en in al die andere plaatsen die werden en worden
bezocht.

In Nieuw-Buinen was MFA Noorderbreedte (Dorpshuis Nieuw-Buinen) locatie van de dag. Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen werd opgericht in september 2008 en stond borg voor het goed verlopen van de dag. Voorzitter Derk Smit had samen met de andere bestuursleden en -uiteraard in overstemming met – B&W, de gemeenteraad en de Hunzecommissie een programma opgesteld.

Burgemeester Jan Seton voelt zich prima op zijn gemak voelt in de gemeente waarvan hij nu alweer enkele maanden burgemeester is. Hij gaf aan dat hij zich toch wel in positieve zin verbaasde over de vele activiteiten die in vooral kleine kernen worden georganiseerd en dat hij overal verschillende mensen ziet met ieder een eigen manier van denken en doen. De verschillen tussen de mensen in de zand- en veendorpen bespeurt Seton ook, maar het is vooral positief bedoeld.
De burgemeester is vol lof over de inwoners en is gauw ingeburgerd.

De opkomst in Odoorn en Nieuw-Buinen was niet bijster groot, maar de vragen die werden gesteld en de antwoorden die werden gegeven waren zinvol en na afloop toonde burgemeester Seton zich tevreden over het dorp Odoorn en vond hij het goed te merken dat
men aangaf wat hen dwarszit en dat er ook oplossingen komen.

De geboden oplossingen van B en W waren niet voor iedereen naar tevredenheid, maar in het algemeen kan worden geconcludeerd dat men ‘wel kan leven met de antwoorden’.

Lees de het hele verhaal op bladzijde 9 en 31 van Week In Week Uit van week 50 2015
http://weekinweekuit.com/media/wiwu/week50.pdf

Vervolgbijeenkomst start brede dorpsvertegenwoordiging in Borger 5 nov 2015

Borger1In mei en augustus zijn twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van buurtverenigingen in Borger. Ook andere betrokken dorpsbewoners waren bij de discussie betrokken.  Beide bijeenkomsten zijn in zeer positieve sfeer verlopen. Het werd duidelijk dat er voldoende draagvlak in Borger is om door te gaan met het initiatief. Aan het eind van de bijeenkomst in augustus is de afspraak gemaakt, binnen de besturen en met buurtbewoners het initiatief van een brede dorpsvereniging te bespreken.

We zijn erg benieuwd naar de uitkomst en nodigen u hierbij uit voor een volgende bijeenkomst op:

Donderdag: 5 november.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Het Hunzehuys(zaal de Zwaan)

Agenda:
1. Opening
2. Stand van zaken tot op heden.
3. Ronde langs de buurten met resultaat gesprekken en reacties.
4. Discussie naar aanleiding van bovenstaande reacties.
5. Maken vervolgafspraken
6. Rondvraag.
7. Sluiting

Als organisatie stellen we voor per buurtvereniging 2-3 personen af te vaardigen. We hopen op een brede opkomst en een open gesprek over belangenbehartiging in Borger.

Graag ontvangen wij, in verband met de organisatie, bericht van deelname via onze email of het contactformulier

Vragen of reacties kunt u ook via bovenstaand mailadres plaatsen.

Namens de organisatie,
Peter Roelfsema
Gebiedscommisie Hunze Borger-Odoorn

Dorpenronde Buinerveen/Nieuw-Buinen west – 14 okt. 2015

buinerveen niewwOp woensdag 14 oktober 2015 bezoekt het gemeentebestuur Buinerveen. De delegatie bestaat uit leden van het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de Hunzecommissie.

De gemeente en het dorp gaan met elkaar in gesprek over dorpsspecifieke onderwerpen.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en bewoners hebben de mogelijkheid om tussen 20.00 uur en 21.00 uur belangrijke punten bij de gemeente onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis De Viersprong in Buinerveen, Hoofdstraat 1 te Buinerveen.

Het globale programma is als volgt:

 • 16.00-16.30 uur Ontvangst met koffie/thee + cake/koek in dorpshuis de Viersprong
 • 16.30-16..45 uur Vertrek naar fa. Hoornstra Zuiderdiep Nieuw-Buinen
 • 16.45-17.45 uur Bezoek fa. Hoornstra
 • 17.45-18.00 uur Vertrek naar dorpshuis de Viersprong
 • 18.00-18.40 uur Eenvoudige maaltijd in buffetsfeer ( soep, broodjes, kroket/frikandel )
 • 18.40-19.15 uur Wandelrondje dorp
 • 19.15-20.00 uur PowerPointpresentatie over het dorp
 • 20.00-21.00 uur Inloop bewoners met koffie/thee/drankje

Nieuws vanuit de Hunzecommissie september 2015

Er is een subsidie beschikbaar gesteld voor het Beleef en Doe festival dat eind augustus bij Poolshoogte in de staatsbossen van Odoorn heeft plaatsgevonden

Leden van de Hunzecommissie zijn aanwezig geweest bij de dorpsbezoeken van de gemeente aan de dorpen Valthe, Buinen, Drouwenerveen, Drouwenermond en Eeserveen.

In het dorp Borger heeft de commissie het initiatief genomen voor de oprichting van een Dorpsorganisatie. Een aantal buurtverenigingen is bereid gevonden om een dergelijke organisatie van de grond te tillen.

In de afgelopen maanden is met regelmaat het onderwerp de mogelijkheden van snel internet aan de orde geweest. De commissie gaat onderzoeken op welke wijze het project in onze gemeente kan worden ondersteund. http://wilookglasvezel.nl

Dorpenronde B&W op 23 juni 2015 in Drouwenermond

drouwenermondbf057

Dinsdag 23 juni 2015 2015 bezoekt het gemeentebestuur Drouwenermond. De delegatie bestaat uit leden van het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de Hunzecommissie.

De gemeente en het dorp gaan met elkaar in gesprek over dorpsspecifieke onderwerpen.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en bewoners hebben de mogelijkheid om tussen 19.00 uur en 20.00 uur belangrijke punten bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis Assekolke, Zuiderdiep 37, Drouwenermond.

Het globale programma is als volgt:

 • 17.00 ontvangst in de Assekolke.
 • 7.15/30 vertrek in huifkar met trekker door Drouwenermond
 • bezoek aan twee agrarische bedrijven en het Zeelandstreekje.motto: Drouwenermond kan je niet alleen zien maar moet je beleven. Drh H. Hogenesch vertelt onderweg over historie en huidige situatie van ons dorp.
 •  18.45 aankomst “De Gulle Bourgondiër” hier gebruikt men eenvoudige maaltijd. Onder het eten zal Dhr J.Middel vertellen waarom windmolens in Drouwenermond een slecht idee is.
 •  19.30/45 wandelen we naar de Assekolke en wordt kennis gemaakt met inwoners van Drouwenermond